Taisyklės

Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes PCLink.lt el. parduotuvėje ir UAB „Prodevia“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

 1. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateikos informacijos trečiosioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvėjais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakyma, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažines su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti".
 3. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes PCLink.lt el. parduotuvėjevadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.
 4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el.paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.
 6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu info@pclink.lt.
 7. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.
 8. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el.parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.
 9. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el.parduotuvės veiklą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.
 10. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el.parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el.parduotuvės veikimui. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su el.parduotuvės veikimu.
 11. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el.parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@pclink.lt arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.
 12. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.
 13. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes.
 14. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu tokiu atveju yra neatlyginami.
 15. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.
 16. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.
 17. Kiekvienos el.parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu info@pclink.lt.
 18. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis).
 19. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.
 20. Informacijai, esančiai atminties kaupikliuose, taip pat programinei įrangai garantija netaikoma. Pirkėjo išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
 21. Skystųjų kristalų ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo specifikacijose. Garantinis aptarnavimas suteikiamas įrenginiams neatitinkantiems gamintojo nustatytų kokybės kriterijų. Šių kriterijų neviršijantis tamsių ar nuolat švytinčių taškų skaičius nėra laikomas gedimu.
 22. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką.
 23. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
 24. Pirkėjas turi teisę per 7 darbo dienas grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių.
 25. Pirkėjui atsiimant prekę PCLink.lt salone, jam sudaromos visos galimybės tinkamai įvertinti prekės būklę bei savybes, taip pat suteikiama visa pageidaujama informacija apie prekę, todėl, remiantis LR galiojančiais teisės aktais, elektronikos prekės grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.
 26. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga).
 27. Prekės grąžinamos Pirkėjų sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama ne tokia, kokia buvo užsakyta, prekė arba, kai pristatyta prekė yra nekokybiška.
 28. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti jos įsigyjimo dokumentą.
 29. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių.
 30. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.
 31. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 32. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.
 33. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.
 34. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.
 35. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.
 36. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 37. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 38. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.